Caroline Harder, Loopbaanadvies, coaching en training, gevestigd aan Nieuwelaan 33, 3852 NC te Ermelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

• Caroline Harder, Loopbaanadvies, coaching en training
• Vestigingsadres: Nieuwelaan 33, 3852 NC Ermelo
• Website: www.carolineharder.nl
• Emailadres: info@carolineharder.nl
• Functionaris gegevensbescherming van Caroline Harder, Loopbaanadvies, Coaching en Training: Caroline Harder. Zij is te bereiken via info@carolingharder.nl, tel. 06-53512142

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Caroline Harder verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• E-mailadres
• Geboortedatum
• Functie
• Woonadres
• Bedrijfsnaam (in het geval van een zakelijke overeenkomst)
• Factuuradres (in het geval van een zakelijke overeenkomst)
• Telefoonnummer (in het geval van een zakelijke overeenkomst)
• Bankrekeningnummer (in het geval van een zakelijke overeenkomst)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via coaching@ciskapittie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Caroline Harder, Loopbaanadvies, coaching en training verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Communicatie met u m.b.t intake, offerte, coaching of training
• Het afhandelen van financiële transacties
• Informeren en afstemmen met u over de voortgang in het coachingproces
• Rapporteren over de resultaten van de coaching
• Per e-mail adviseren bij sollicitaties (sollicitatiehelpdesk)
• Aanvragen van tests bij LDC (X-trjct), Into-drives

Geautomatiseerde besluitvorming:

Caroline Harder Loopbaanadvies, coaching en training neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Caroline Harder Loopbaanadvies, coaching en training gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

• X-trjct van LDC voor het invullen van Loopbaaninteresse-en competentietests
• IntoDrives voor het invullen van een drijfverenvragenlijst

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Caroline Harder Loopbaanadvies, coaching en training bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Cliënten
• Voor- en achternaam; bewaartermijn: 5 jaar reden: eventueel terugkerend traject
• E-mailadres; bewaartermijn: 5 jaar; reden: eventueel terugkerend traject

Cliënten en Zakelijke partijen
• Voor- en achternaam; bewaartermijn: 7 jaar; reden: belastingwetgeving
• E-mailadres; bewaartermijn: 7 jaar; reden: belastingwetgeving
• Bedrijfsnaam; bewaartermijn: 7 jaar; reden: belastingwetgeving
• Factuuradres; bewaartermijn: 7 jaar; reden: belastingwetgeving
• Telefoonnummer; bewaartermijn: 7 jaar; reden: belastingwetgeving
• Bankrekeningnummer; bewaartermijn: 7 jaar; reden: belastingwetgeving

Delen van persoonsgegevens met derden:

Caroline Harder Loopbaanadvies, coaching en training verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Caroline Harder Loopbaanadvies, coaching en training blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Caroline Harder Loopbaanadvies, coaching en training gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Caroline Harder Loopbaanadvies, coaching en training en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@carolineharder.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Caroline Harder Loopbaanadvies, coaching en training wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Caroline Harder Loopbaanadvies, coaching en training neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@carolineharder.nl